วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554


การปฏิบัติตนของผู้ตัดสิน
ก่อนฤดูกาลแข่งขัน
1.      ตรวจสุขภาพ และเสริมสร้างสมรรถภาพอยู่เสมอ
2.      ทบทวนกติการอย่างละเอียด
3.      ฝึกการให้สัญญาณนกหวีด หรือ สัญญาณมือให้คล่อง
4.      ฝึกตัดสินเป็นประจำกับเกมที่ไม่เป็นทางการก่อน
5.      เข้าประชุมสัมมนากติกาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
6.      จัดเตรียมอุปกรณ์การตัดสินส่วนตัวให้พร้อม

การทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้ตัดสินบาสเกตบอลได้อย่างดีเยี่ยม นับเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้คนหันมานิยมกีฬาบาสเกตบอลยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ผู้ตัดสินก็ได้รับการยอมรับจากผู้เล่น ผู้ฝึกสอน คนดูและผู้ที่เกี่ยวข้องมากขิ่งขึ้นด้วย ถือเป็นความภาคภูมิใจ และเกียรติที่ได้รับอย่างสูงสุด เพื่อให้ผู้ตัดสินได้มีโอกาสบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ผู้ตัดสินต้องเข้าใจหลักการตัดสินและ การควบคุมเกม
-        ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันตลอด
-        ต้องตัดสินด้วยความเฉียบขาดและแน่นอนไม่ลังเลใจ
-        ต้องเคลื่อนที่และเปลี่ยนตำแหน่งตามที่ FIBA กำหนด
-        ต้องพยายามให้การแข่งขันสนุก เพราะคนดูต้องการดูเกมแข่งขัน มากกว่าดูผู้ตัดสิน
-        ตัดสินให้ทันเกม อย่าปล่อยให้เกิดการเล่นที่รุนแรง

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การพัฒนาสู่การเป็นผู้ตัดสินที่ดี

          กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม   โดยถูกบรรจุให้มีการแข่งขันในการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับเป็นกีฬาที่ผู้เล่นต้องใช้ความแข็งแรง  รวดเร็ว  เป็นเกมที่มีการปะทะกันตลอดเวลา  อีกทั้งยังมีทักษะการเล่นที่หลากหลายทั้งในส่วนของตัวผู้เล่นและเทคนิคการเล่นของแต่ละทีม   จึงจำเป็นที่ผู้ตัดสินจะต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ที่จะทำให้เกมการแข่งขันจบลงอย่างราบรื่น  เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้เล่น  ผู้ฝึกสอน  ผู้เกี่ยวข้องกับทีม  ตลอดจนกองเชียร์
              โดยหลักการผู้ตัดสินต้องยึดมั่นในความยุติธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่  การรู้กติกาและวิธีการตัดสินที่เหมาะสม  การมีสมรรถภาพทางกายที่ดี  การรู้จักใช้จิตวิทยา  ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้การตัดสินประสบความสำเร็จ  และเพื่อให้ผู้ตัดสินเกิดการพัฒนาสู่การเป็นผู้ตัดสินที่ดี จึงควรพิจารณาลักษณะ 10 ประการสู่ความสำเร็จของการเป็นผู้ตัดสินบาสเกตบอล  ดังนี้
          1. ผู้ตัดสินที่ดีต้องให้ความสำคัญกับบุคลิกลักษณะภายนอกของตนเอง   ชุดแต่งกายต้องสะอาด  ดูดี เป็นไปตามที่สมาคมกำหนด  บุคลิกลักษณะภายนอกของผู้ตัดสินจะนำไปสู่ความน่าเชื่อถือและความศรัทธาเมื่อลงปฏิบัติหน้าที่
          2.  ผู้ตัดสินที่ดีต้องตรงต่อเวลา   ต้องจำไว้ว่า ตรงเวลามิได้หมายความถึงเวลาการแข่งขัน  โดยความเป็นจริงที่สำคัญมากก็คือการเดินทางมาให้ตรงเวลา ยังเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นช่วงแรกของเวลาการแข่งขัน ผู้ตัดสินต้องมีเวลาเพียงพอในการแต่งกาย  ปรึกษาหารือเหตุการณ์การแข่งขันกับผู้ร่วมงาน
          3.  ผู้ตัดสินที่ดีต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่เพียงโดยลำพัง  ในการแข่งขันมิได้มีเพียงสองทีม  แต่มีสามทีม   อีกทีมหนึ่งก็คือทีมของผู้ตัดสิน   อันรวมไปถึงเจ้าหน้าที่โต๊ะบันทึกคะแนนด้วย  การปรึกษาหารือกันก่อนการแข่งขันเป็นเรื่องที่สำคัญ  ซึ่งอาจรวมทั้งเวลาพักหรือตลอดเวลาการแข่งขัน
              ผู้ตัดสินต้องรู้จักให้ข้อเสนอแนะ  หรือคำแนะนำซึ่งกันและกัน(ด้วยความยินดี) อย่างสร้างสรรค์  เป็นมิตร  วิจารณ์อย่างเป็นกันเอง  เพื่อการปรับปรุงและร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
          4. ระหว่างการแข่งขัน ผู้ตัดสินที่ดีต้องไม่พูดคุยโต้ตอบกับผู้เล่นและผู้ฝึกสอนจนยืดยาว การโต้เถียงเช่นนั้นจะเป็นเหตุทำให้ปัญหามากขึ้นมากกว่าจะพบทางแก้ปัญหา   หากมีความจำเป็น  การพูดคุยนั้นต้องสุภาพ  มีมารยาท  มีความชัดเจน   แต่กระทัดรัดได้ใจความ                                                       
 ในทางตรงกันข้าม   การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่โต๊ะบันทึกคะแนน   ต้องให้ความละเอียด   ชัดเจน   ไม่เร่งรีบ เจ้าหน้าที่โต๊ะบันทึกคะแนนเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ตัดสินในสนามที่จะคอยให้ความช่วยเหลือผู้ตัดสินเมื่อจำเป็น
          5.  ผู้ตัดสินที่ดีต้องไม่ทำตนเองให้เป็นจุดสนใจ   บทบาทของผู้ตัดสินควรดำเนินไปอย่างไม่สะดุดตาเท่าที่ทำได้  ควรยับยั้งสัญญาณที่เกินความจริง  การใช้เสียงดังเกินความจำเป็น  การแสดงออกทางสีหน้าหรือการสื่อสารด้วยร่างกายกับผู้เล่น  ผู้ฝึกสอนหรือกองเชียร์  ตรงกันข้ามเสียงที่ใช้ต้องชัดเจน  จริงจังและน่าเชื่อถือ  เสียงนกหวีดต้องคมและสั้น สัญญาณสื่อความหมายได้ชัดเจน  การหยุดเกมต้องคงไว้ซึ่งความเฉียบขาดเท่าที่จะทำได้
          6.  ผู้ตัดสินที่ดีต้องรู้ว่าการตัดสินที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันอาจจะเป็นที่สงสัยของผู้เล่นหรือผู้อื่น   การตัดสินทุกครั้ง   ไม่ได้กำหนดด้วยเสียงนกหวีด    ขณะแข่งขันผู้ตัดสินอาจพิจารณาว่าการละเมิดยังไม่ได้เกิดขึ้นถึงแม้ว่าผู้เล่น  ผู้ฝึกสอน  กองเชียร์  อาจไม่คิดเช่นนั้น  ในกรณีนี้  การไม่มีสัญญาณนกหวีดคือการสื่อสารในตัวเองอย่างชัดเจน  ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแสดงเหตุผลกับคำตัดสินนั้น  การส่ายศีรษะ  หรือแสดงท่าทางไม่ยอมรับเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยของส่วนหนึ่งในการแสดงออก
          7. ผู้ตัดสินที่ดีต้องไม่ยึดถือกติกาจนเกินไป   ควรตระหนักว่า  กติกาทุกข้อมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการเล่น  ผู้ตัดสินควรรู้และใช้กติกาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  คำว่า จังหวะ    การไหลลื่นหรือความต่อเนื่องของเกม   และ การจัดการกับเกม   เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับคำนิยามในกติกา
          8.  ผู้ตัดสินที่ดีต้องมีลักษณะเป็นมืออาชีพ  เปิดเผย  และมีเหตุผล   เมื่อมีช่วงของการหยุดเวลา  ผู้ตัดสินพึงใช้เวลาในการพูดคุย  รับฟังความคิดเห็นผู้ร่วมงาน   การให้คำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ จะช่วยทำให้ผู้ร่วมงานเกิดความมั่นใจ  เป็นการเตรียมความพร้อมของจิตใจเพื่อเข้าสู่การเล่นในช่วงต่อไป
          9.  ผู้ตัดสินที่ดีคือผู้มีมารยาท  และควบคุมอารมณ์ของตนเองได้   และไม่สูญเสียความอดทนไปกับผู้เล่นหรือทั้งผู้ฝึกสอนและกองเชียร์  ผู้ตัดสินต้องยอมรับการพูดคุย  ปรึกษาข้อขัดแย้งในการเล่น  ในขณะเดียวกันต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้  โดยปราศจากพฤติกรรมที่หยิ่งยโส  ต้องรู้ว่าใครคือผู้ที่สามารถพูดคุยด้วย  และต้องตระหนักว่าหากเกิดการทักท้วงต่อการตัดสิน  ต้องรู้จักใช้กติกาและจุดประสงค์ของกติกาจัดการกับคำทักท้วงนั้นอย่างชาญฉลาด  ขณะเดียวกันผู้ตัดสินต้องตระหนักถึงคำสองคำที่มีความสำคัญในขณะปฏิบัติหน้าที่คือ  กรุณาและขอบคุณ  เมื่อมีผู้มีน้ำใจช่วยส่งบอลคืนเพื่อให้เกมกลับเข้าสู่การเล่นได้เร็วขึ้น
          10. ผู้ตัดสินต้องตระหนักว่าเขาไม่ใช่ผู้ที่ไม่รู้จักความผิดพลาด   ความผิดพลาดย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ  เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้น  ควรรู้จักการยอมรับข้อผิดพลาดนั้น  โดยไม่ทำให้เกิดการขาดความมั่นใจและความวุ่นวายใจ  เมื่อความผิดพลาดได้รับการแก้ไขแล้ว  มันก็คือความถูกต้อง  หากมันเกินขอบเขตที่จะแก้ไขได้  การแข่งขันก็ต้องดำเนินต่อไป  พึงระลึกว่า การปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถที่สุดคือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติหน้าที่เสมอ เกมที่ได้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในวันนี้มันก็จะผ่านไป
                  บ่อยครั้งที่การปฏิบัติหน้าที่จะไม่ได้รับคำขอบคุณจากใครเลย  มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้คำตัดสินได้รับความชื่นชมจากทุกๆ คน   ดังนั้นจงลืมคนเหล่านั้น  และจงใช้ความยุติธรรมเป็นแนวทางในการพิจารณา  การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน  การมีมารยาทที่ดี  ความมั่นใจในตนเองและความเป็นมืออาชีพ  เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้ตัดสินที่ดี

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คุณลักษณะที่ดีของผู้ตัดสิน

                ทุกคนมีโอกาสเป็นผู้ตัดสินได้  แต่การเป็นผู้ตัดสินที่ดีนั้นต้องมีหลักการ มีความรู้ในกฎกติกาอย่างถ่องแท้  มีเทคนิคและกลวิธีที่ดีในการดำเนินการตัดสิน  นอกจากนี้ยังต้องศึกษาหาข้อบกพร่อง  ปรับปรุง  แก้ไข  การตัดสินของตนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น   ผู้ตัดสินที่ดีจึงควรต้องมีแนวปฏิบัติดังนี้
1.   เป็นผู้มีบุคลิกลักษณะท่าทางน่านิยม
2.   เป็นผู้มีอารมณ์ที่มั่นคง
3.   เป็นผู้มีความซื่อตรง
4.   เป็นผู้มีความกล้าหาญ
5.   การตัดสินใจต้องใช้สามัญสำนึก
6.   แสดงออกถึงความสามารถ
7.   อุปนิสัยใจคอ  หนักแน่น  มีความเข้าใจ
8.   เป็นผู้มีความซื่อสัตย์
9.   เป็นผู้มีเกียรติ
10.         เป็นผู้มีความยุติธรรม
11.         เป็นผู้มีความรอบรู้   มีเชาวน์ดี
12.         เป็นผู้มีความพร้อม  รักษาความคล่องแคล่ว  ว่องไว

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของผู้ตัดสินบาสเกตบอล

ในปัจจุบันกีฬาหลายๆประเภทได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล  แบดมินตัน  บาสเกตบอล เป็นต้น ไม่ว่าจะกีฬาใดๆ ล้วนมีความสำคัญ  ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่น  โค้ช  เจ้าหน้าที่ของทีม และที่สำคัญ กรรมการผู้ตัดสิน ที่ให้ความเป็นกลางในการตัดสินในแต่ละการแข่งขัน หากขาดผู้ตัดสินก็ไม่สามารถมีการแข่งขันได้ ความได้เปรียบเสียเปรียบมีขึ้นได้ทุกสถานการณ์ การพิจารณา และ การตัดสินใจ ของกรรมการถือเป็นสิ่งสำคัญ แต่นั้นก็ต้องมีพื้นฐานของกติกา
         ผู้ตัดสินเป็นส่วนที่สำคัญในการจัดการแข่งขันคือ ผู้ตัดสินต้องมีความยุติธรรมไม่เอาเปรียบ  มีความเป็นกลางและตัดสินการแข่งขันได้อย่างสมบูรณ์  ความวิตกกังวลของผู้ตัดสินเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาด  ความประหม่า  ระดับความสำคัญของการแข่งขัน ประสบการณ์ของผู้ตัดสินจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและมีผลต่อการแข่งขันด้วยเช่นกัน การศึกษาสภาพจิตใจของผู้ตัดสินก่อนการปฏิบัติหน้าที่จึงจำเป็นเพื่อให้ผู้ตัดสินสามารถปรับตัวและจัดการกับความวิตกกังวล ความรู้สึกที่เกิดจากความกลัว ซึ่งก็เกิดมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ความวิตกกังวล อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินซึ่ง อาจจะไปกระทบต่อผลการแข่งขันก็เป็นไปได้
         ก่อนการตัดสินแม้ผู้ตัดสินจะมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ แต่ถ้าหากในการแข่งขันมีความเข้มข้นสูงย่อมทำให้เกิดความวิตกกังวลในการตัดสินและทำให้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นได้ ดังนั้นผู้ตัดสินจึงต้องมีคุณลักษณะหลายๆ ประการรวมกัน คือ ต้องมีความยุติธรรมเป็นบรรทัดฐาน มีความรู้ของกฎกติกาอย่างถ่องแท้ มีเทคนิคและกลวิธีที่ดีในการตัดสิน จึงจะเป็นผู้ตัดสินที่ดีมีประสิทธิภาพ และได้การยอมรับจากผู้อื่น

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Basketball Referees


            บาสเกตบอลเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่มีการจัดการแข่งขันมากมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น การแข่งขันระหว่างโรงเรียน  กีฬามหาวิยาลัย  การแข่งขันระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป   การแข่งขันของสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  กีฬาแห่งชาติ  กีฬาซีเกมส์  กีฬาเอเชียนเกมส์  กีฬาชิงแชมป์โลก  ตลอดจนกีฬาโอลิมปิค เป็นต้น
                บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่เล่นระหว่างผู้เล่น 2  ทีม  ทีมละ  5  คน  โดยมีจุดมุ่งหมายว่า  แต่ละทีมต้องพยายามนำลูกบอลไปโยนให้ลงห่วงประตูของคู่แข่งขัน  และพยายามป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ครอบครองลูกบอลหรือทำคะแนน จึงทำให้การเล่นบาสเกตบอลเกิดการปะทะกันบ่อยครั้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บและการทะเลาะวิวาทระหว่างผู้เล่น  โค้ช  ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้ที่ควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ และทำให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามกฎกติกาก็คือ ผู้ตัดสินนั่นเอง
                การตัดสินบาสเกตบอลเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ คำว่า ศาสตร์ หมายความว่า  ต้องมีหลักและวิธีการที่ถูกต้อง  มีเหตุผล  และมีสามัญสำนึก  คำว่า ศิลป์  หมายความว่า  ต้องมีเทคนิค  มีกลวิธีที่ฉลาด  มีหลักจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์    การตัดสินใจที่ละมุนละม่อม และมีความสุขุมรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจ  อีกทั้งยังมีหนน้าที่ให้ความยุติธรรมต่อผู้เล่นทั้งสองฝ่าย  และควบคุมเกมการแข่งขันให้เป็นไปตามกฎกติกา  ดังนั้นผู้ตัดสินจึงควรมีคุณลักษณะดังนี้
1.     มีสมรรถภาพทางกายที่ดี
2.     มีความรู้  ความเข้าใจในกฎกติกาอย่างถ่องแท้
3.     มีบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกที่ดี
4.     มีเทคนิค  กลวิธีที่ดีในการดำเนินการตัดสิน